Izjava o zasebnosti

ID SHOP d.o.o.

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik in upravljalec spletnega mesta www.idshop.si
Uradno ime podjetja:  ID Shop d.o.o
Sedež podjetja: Litostrojska cesta 44d, 1000 Ljubljana
Zakoniti zastopnik: Predrag Petrovič
Spletna stran: www.idshop.si
Email: info@idshop.si

 1. Splošno

Podjetje ID SHOP d.o.o. (podjetje) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.

 1. Hramba podatkov

Podjetje hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Podjetje hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo nakupa še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podjetje obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Podjetje lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah podjetja tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov podjetja, ki temeljijo na privolitvah posameznikov.

Podjetje hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi.

Vaš IP naslov je nujno potreben za delovanje spletne strani. Skladno z mnenjem Informacijskega pooblaščenca in Delovne skupine 29 ga upravljavec spletne strani hrani najdlje šest mesecev. Sejni piškotki se hranijo na podlagi vaše privolitve za čas seje, trajni piškotki pa najdlje eno leto.

Podatke, ki jih posredujete podjetju ID SHOP d.o.o. na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 1. Vaše pravice

Podjetje skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

 • pravico od podjetja zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • pravico od podjetja pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da podjetje omeji obdelavo osebnih podatkov;
 • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od podjetja zahteva da posreduje te podatke neposredno.
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim.

Zahtevo lahko pošlje preko e maila info@idshop.si pripisom “ODJAVA ! – prenehanje uporabe osebnih podatkov” ali pisno po pošti na sedež podjetja.

 1. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri podjetju ID SHOP d.o.o.. Podjetje lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Podjetje mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora podjetje obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Podjetje lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 1. Kontaktni podatki podjetja

ID SHOP d.o.o.
Litostrojska cesta 44d
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 500 40 50
F: +386 1 500 40 51
E:  info@idshop.si